ببینید، بخندید، گریه کنید و مزدوران را شناسایی کنید

ظهر عاشورا 1388: در حالی که در مرکز شهر مردم کنترل خیابان ها را به دست گرفته بودند، در دیگر نقاط شهر مزدوران رژیم در حالت آماده باش به سر می بردند و منتظر بهانه برای درگیری بودند. این مزدوران را شناسایی کنید.