کشف حجاب و مجازات

کشف حجاب مستوجب تا دو ماه حبس میباشد

مهمترین اولویت پلیس در سالمسازی محیط های اجتماعی

برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید.
منبع: سایت رسمی ناجا
police.ir