بیایید پاکسازی را از دفاتر بسیج دانشگاه شروع کنیم

دانشجویان گرامی: بیایید شعارهای خود را در مقابل دفاتر بسیج دانشکده ها بگوییم. این دفاتر همچون انگل به بدنه دانشگاه چسبیده اند. پاکسازی باید از دانشگاه شروع شود.